Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego. Terminy oraz skutki skargi nadzwyczajnej.

Orzeczenie prawomocne to takie, od którego nie przysługuje już środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Co do zasady zatem, stan prawomocności zamyka drogę do dowodzenia swoich racji przed sądem.

Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego. Terminy oraz skutki skargi nadzwyczajnej.

Jaki jest termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej?

Skargę nadzwyczajną można wnieść tylko w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia. A jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od ich rozpoznania. Niedopuszczalne jest uwzględnienie skargi nadzwyczajnej na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna - po upływie 6 miesięcy od dnia jej rozpoznania.

Jednakże, zgodnie z przepisami przejściowymi, do 3 kwietnia 2021 r. można wnosić skargi nadzwyczajne na prawomocne orzeczenia zapadłe po 17 października 1997 r. Skarga nadzwyczajna nie jest dopuszczalna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński, oraz od postanowienia o przysposobieniu. Skarga nadzwyczajna nie jest także dopuszczalna w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Skutki wniesienia skargi nadzwyczajnej

W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej, Sąd Najwyższy uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i stosownie do wyników rozprawy orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi, w razie potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo umarza postępowanie. Sąd Najwyższy oddali skargę nadzwyczajną, jeżeli stwierdzi brak podstaw do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

Jeżeli od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne lub przemawiają za tym zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, Sąd Najwyższy może ograniczyć się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie. Stwierdzenie takie, może być w dalszej kolejności podstawą do dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa.

Rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych należy do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych uczestniczą ławnicy Sądu Najwyższego, którzy także są nowością w polskim prawie.


Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz