Umowa o roboty budowlane w świetle zmian Kodeksu Cywilnego w 2017 r.

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r., poz. 933) prawodawca dokonał zmian w Kodeksie Cywilnym w zakresie regulacji dotyczącej umowy o roboty budowlane (TYTUŁ XVI Kodeksu Cywilnego). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. Na mocy przedmiotowej ustawy dokonano zmiany treści art. 6471 KC.

Umowa o roboty budowlane w świetle zmian Kodeksu Cywilnego w 2017 r.

W § 1 znowelizowanego art. 6471 KC przewidziano solidarną odpowiedzialność inwestora z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Dla jej powstania, ustawodawca postawił jednak warunek, tj. aby szczegółowy przedmiot robót został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w tym przepisie, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 6471 § 4 KC).

Zgodnie z § 2 znowelizowanego artykułu zgłoszenie,o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie (zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 6471§ 3 KC, inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatępodwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą awykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnegowykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednioze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. Wówczas odpowiedzialnośćinwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokościwynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowyprzedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1albo 2.

Na mocy art. 6471§ 5 KC ww. postanowienie stosuje się odpowiednio do solidarnejodpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę zdalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Postanowienia umowne stojące w sprzeczności z regulacją zawartą z art. 647 1 KC są nieważne.


Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz