Warunki odpłatności za studia – co je reguluje?

Za chwilę rozpocznie się nowy rok akademicki. Listy studentów, co do zasady są już zamknięte, ale uczelnie wciąż prowadzą nabór na płatne studia niestacjonarne. Wybierając ten tryb nauki, aplikujący muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia opłat za studia w postaci czesnego.

Warunki odpłatności za studia – co je reguluje?

Na studiach stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne prowadzone są 5 dni w tygodniu. Program studiów niestacjonarnych realizowany może być w postaci dwóch modelów - studiów wieczorowych lub zaocznych. Zajęcia na studiach wieczorowych odbywają się popołudniami i wieczorami w dni powszednie. Studenci zaoczni nabywają z kolei wiedzę podczas organizowanych zazwyczaj co -2-3 tygodnie weekendowych zjazdów.

Z uwagi na sposób organizacji zajęć, studia niestacjonarne, a zwłaszcza zaoczne, dają studentom możliwość pełnego i efektywnego wykorzystania czasu. Ambitni studenci niestacjonarni, którym zależy na rozwijaniu swojej aktywności zawodowej, mogą z powodzeniem łączyć studiowanie z pracą na pełen etat. Łatwiej im jest także godzić naukę z obowiązkami rodzinnymi.

Pobieranie nauki w trybie niestacjonarnym wiąże się jednakże z koniecznością regularnego uiszczenia opłaty za studia. Wybierając płatne studia, warto być świadomym swoich praw i obowiązków wynikających z zawieranej na tą okoliczność umowy z uczelnią.

Zgodnie z art. 160a ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) warunki pobierania opłaty za studia oraz jej wysokość określa umowa między uczelnią a studentem zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zawierana jest nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć, a swoim zasięgiem obejmuje cały przewidywany okres studiów. Zgodnie z przywołaną ustawą określone w umowie opłaty uczelnia może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu. Wzór takiej umowy określa senat uczelni publicznej, a w przypadku uczelni niepublicznej - organ wskazany w statucie. Uczelnia obowiązana jest zamieścić wzór umowy na swojej stronie internetowej.

Warto także wiedzieć, że roszczenia wynikające z zawartej z uczelnią umowy przedawniają się z upływem trzech lat (art. 160a ust. 4 ww. ustawy). Na marginesie wskazać należy, że uregulowanie dotyczące przedawnienia tego rodzaju roszczeń stanowi swoiste novum. Wprowadzenie przez ustawodawcę trzyletniego okresu przedawnienia stanowiło reakcję legislatora na brak jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie. (Więcej na temat więcej na temat przedawnienia roszczeń z tytułu rat za studia przeczytasz tutaj oraz tutaj.


Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz