Zezwolenie na pobyt czasowy

Kto może się o nie ubiegać? Jaka jest procedura ubiegania się jego udzielenie?

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec planujący przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Procedurę i wymogi ubiegania się o takie zezwolenie określają przepisy Ustawy o Cudzoziemcach oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.   

W myśl powołanej ustawy, zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest Cudzoziemcowi na jego wniosek, gdy spełnia on wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu Cudzoziemca na terenie kraju, nie dłuższy jednak niż 3 lata. 

Organem właściwym do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub odmowy jego udzielenia jest Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu Cudzoziemca. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy następuje w formie decyzji administracyjnej.  

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim  dniu  legalnego  pobytu  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP). Ustawowym wymogiem jest to, aby wniosek złożyć na formularzu, którego wzór określił Minister właściwy do spraw wewnętrznych. (Aktualny wzór formularza można pobrać TUTAJ). W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem innej osoby bądź wysłania go pocztą, Wojewoda wzywa wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa w siedzibie Organu w terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku braku zadośćuczynienia wezwaniu, wniosek pozostanie bez rozpoznania i sprawa nie nabierze dalszego biegu. 

Za Cudzoziemca będącego osobą małoletnia wniosek o udzielenie zezwolenia składają oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców bądź jeden z opiekunów. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy małoletniemu, który ukończył 6. rok życia wymaga jego obecności. 

Przy składaniu wniosku, koniecznym jest okazanie pracownikowi urzędu ważnego dokumentu podróży. Przepisy wymagają również tego, aby do wniosku dołączyć do wniosku dołączyć aktualne fotografie, dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  danych  zawartych  we  wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie  zezwolenia  na  pobyt czasowy.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie Cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży Cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Od dnia złożenia wniosku, do dnia w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna, pobyt Cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny.

Przed wydaniem decyzji Wojewoda przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Ustawowym obowiązkiem Organu jest dokonanie ustaleń w zakresie tego, czy wjazd Cudzoziemca na terytorium RP i jego pobyt mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym celu Wojewoda zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie do Komendanta Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych Organów. 

Organ jest obowiązany do tego, aby sprawę w przedmiocie złożonego przez Cudzoziemca wniosku załatwić w  przewidzianym przez przepisy postępowania administracyjnego terminie.  

Więcej o terminach załatwienia sprawy w Urzędzie Wojewódzkim oraz o tym co zrobić, kiedy Organ pozostaje bezczynny lub dopuszcza się przewlekłego prowadzenia sprawy przeczytaj TUTAJ. 

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten potwierdza tożsamość Cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. 

W przypadku wydania przez Organ decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium RP. Termin na opuszczenie kraju wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna, a gdy decyzję wydał Organ wyższego stopnia – od dnia, w którym decyzja została doręczona.  


Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz